top of page

LEARNING SKILLS CENTER

A private pay program for people with developmental disabilities ages 15 and older.

 

The mission is to enable the individual to become more independent by enjoying activities and opportunities, making friends, and having fun.  The program focuses on four components: Social, Education, Recreational, and Community Integration.

COMMUNITY ACCESS PROGRAM

A County-funded, specialized program for adults with developmental disabilities.

 

The program is designed to provide skill-building and resources so consumers have opportunities to participate in their community.

 

Each individual has a tailored program to meet his/her needs.

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ Ուսուցման հմտությունների կենտրոնը բաց է կանոնավոր ժամերով՝ M-F, 9:00-15:00: 

Հարցերի կամ ամենավերջին թարմացումների համար դիմեք մեր Աջակցող ծառայությունների մենեջերին՝ Էրիկ Մոեդին, անմիջապես 509-323-7517 հեռախոսահամարով:
bottom of page